img.png

 

 

어쌔신 크리드 발할라 정착지 영상에 나온 컨텐츠 요소입니다

 

 

 

고양이와 개들 길들이기

 

 

img.png

 

 

 

정착지 지도

 

 

img.png

 

 

 

병영, 용병집단

 

 

img.png

 

 

 

빵집

 

 

img.png

 

 

 

양조장

 

 

img.png

 

 

 

정착지 내 축제 개최 가능

 

 

img.png
img.png

 

 

 

추가 텐트

 

 

img.png

 

 

 

낚시장

 

 

img.png
img.png

 

 

 

사냥장

 

 

img.png

 

 

 

상인

 

 

img.png

 

 

 

장식품 꾸미기

 

 

img.png

 

 

 

대장장이

 

 

img.png

 

 

 

지도제작자

 

 

img.png

 

 

 

 

조선소

 

 

img.png

 

 

 

 

숨겨진 것들의 사무실

 

 

img.png

 

 

 

문신소 

 

 

img.png

 

 

 

추가적인 집

 

 

img.png

 

 

 

선견자 오두막

 

 

img.png

 

 

 

마굿간과 새장

 

 

img.png

 

 

 

폭포와 더 많은 상호작용

 

 

img.png

 

 

 

반딧불이 수집

 

 

img.png

 

 

 

Alvin과 Holger의 집

 

 

img.png

 

 

 

정착지 내에서 Orlog 게임 플레이

 

 

img.png
img.png

 

 

 

 

로마 유물의 수집가

 

 

img.png

 

 

 

롱하우스 

 

 

img.png

 

 

 

어쌔신 크리드 발할라의 출시일은 2020년 11월 10일입니다

 

 

 

 

img.png

 

 

 

풀영상: 

 

 

 

 

글쓴이 사울팽님의 최신글
  1. 2022-01-19 13:40 이야기 > 휴가때 할 게임들 샀어요 *6
  2. 2021-11-01 23:09 이야기 > 용과같이 5 엔딩과 후기 *2
  3. 2021-10-27 22:28 이야기 > 배트맨 아캄나이트 재밌네요 *6
  4. 2021-08-19 23:29 이야기 > 휴가 나오고 나서 하는 첫 게임 *8
  5. 2021-05-08 21:46 이야기 > 주민들과 작별인사 *29

Who's 사울팽

profile

Articles

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
-->