img.png

 

 

어쌔신 크리드 발할라 정착지 영상에 나온 컨텐츠 요소입니다

 

 

 

고양이와 개들 길들이기

 

 

img.png

 

 

 

정착지 지도

 

 

img.png

 

 

 

병영, 용병집단

 

 

img.png

 

 

 

빵집

 

 

img.png

 

 

 

양조장

 

 

img.png

 

 

 

정착지 내 축제 개최 가능

 

 

img.png
img.png

 

 

 

추가 텐트

 

 

img.png

 

 

 

낚시장

 

 

img.png
img.png

 

 

 

사냥장

 

 

img.png

 

 

 

상인

 

 

img.png

 

 

 

장식품 꾸미기

 

 

img.png

 

 

 

대장장이

 

 

img.png

 

 

 

지도제작자

 

 

img.png

 

 

 

 

조선소

 

 

img.png

 

 

 

 

숨겨진 것들의 사무실

 

 

img.png

 

 

 

문신소 

 

 

img.png

 

 

 

추가적인 집

 

 

img.png

 

 

 

선견자 오두막

 

 

img.png

 

 

 

마굿간과 새장

 

 

img.png

 

 

 

폭포와 더 많은 상호작용

 

 

img.png

 

 

 

반딧불이 수집

 

 

img.png

 

 

 

Alvin과 Holger의 집

 

 

img.png

 

 

 

정착지 내에서 Orlog 게임 플레이

 

 

img.png
img.png

 

 

 

 

로마 유물의 수집가

 

 

img.png

 

 

 

롱하우스 

 

 

img.png

 

 

 

어쌔신 크리드 발할라의 출시일은 2020년 11월 10일입니다

 

 

 

 

img.png

 

 

 

풀영상: 

 

 

 

 

글쓴이 사울팽님의 최신글
  1. 2022-05-14 02:51 이야기 > 별의 커비 디스커버리 엔딩과 후기 *2
  2. 2022-05-09 04:29 이야기 > 마피아 데피니티브 에디션 엔딩과 후기 *6
  3. 2022-05-05 23:31 이야기 > 데스페라도스3 재밌네요 *4
  4. 2022-01-27 17:32 이야기 > 몬헌 월드 메인퀘 엔딩봤어요
  5. 2022-01-19 13:40 이야기 > 휴가때 할 게임들 샀어요 *6

Who's 사울팽

profile
Prev 이번 달 험블 초이스 판매량이 많이 저조한 걸까요? 이번 달 험블 초이스 판매량이 많이 저조한 걸까요? 2020.10.20by 뚜루두루 어크 오디세이-슬슬 본편의 끝이 보입니다. Next 어크 오디세이-슬슬 본편의 끝이 보입니다. 2020.10.20by

Articles

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
-->