img.png

 

 

어쌔신 크리드 발할라 정착지 영상에 나온 컨텐츠 요소입니다

 

 

 

고양이와 개들 길들이기

 

 

img.png

 

 

 

정착지 지도

 

 

img.png

 

 

 

병영, 용병집단

 

 

img.png

 

 

 

빵집

 

 

img.png

 

 

 

양조장

 

 

img.png

 

 

 

정착지 내 축제 개최 가능

 

 

img.png
img.png

 

 

 

추가 텐트

 

 

img.png

 

 

 

낚시장

 

 

img.png
img.png

 

 

 

사냥장

 

 

img.png

 

 

 

상인

 

 

img.png

 

 

 

장식품 꾸미기

 

 

img.png

 

 

 

대장장이

 

 

img.png

 

 

 

지도제작자

 

 

img.png

 

 

 

 

조선소

 

 

img.png

 

 

 

 

숨겨진 것들의 사무실

 

 

img.png

 

 

 

문신소 

 

 

img.png

 

 

 

추가적인 집

 

 

img.png

 

 

 

선견자 오두막

 

 

img.png

 

 

 

마굿간과 새장

 

 

img.png

 

 

 

폭포와 더 많은 상호작용

 

 

img.png

 

 

 

반딧불이 수집

 

 

img.png

 

 

 

Alvin과 Holger의 집

 

 

img.png

 

 

 

정착지 내에서 Orlog 게임 플레이

 

 

img.png
img.png

 

 

 

 

로마 유물의 수집가

 

 

img.png

 

 

 

롱하우스 

 

 

img.png

 

 

 

어쌔신 크리드 발할라의 출시일은 2020년 11월 10일입니다

 

 

 

 

img.png

 

 

 

풀영상: 

 

 

 

 

글쓴이 사울팽님의 최신글
  1. 2021-11-01 23:09 이야기 > 용과같이 5 엔딩과 후기 *2
  2. 2021-10-27 22:28 이야기 > 배트맨 아캄나이트 재밌네요 *6
  3. 2021-08-19 23:29 이야기 > 휴가 나오고 나서 하는 첫 게임 *8
  4. 2021-05-08 21:46 이야기 > 주민들과 작별인사 *29
  5. 2021-05-06 02:01 이야기 > 페르소나 5 스크램블 엔딩 *6

Who's 사울팽

profile
Prev 이번 달 험블 초이스 판매량이 많이 저조한 걸까요? 이번 달 험블 초이스 판매량이 많이 저조한 걸까요? 2020.10.20by 뚜루두루 어크 시리즈에서 제일 싫은 시스템 Next 어크 시리즈에서 제일 싫은 시스템 2020.10.21by Rs

Articles

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
-->